Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TRACKSTORE BVBA. 

I. ALGEMEEN 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdracht van TRACKSTORE BVBA te Sint-Katelijne-Waver (België) hierna te noemen Trackstore, voor zover niet anders is bepaald in offerte of overeenkomst. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als Trackstore. 

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn. 

3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen TRACKSTORE en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van TRACKSTORE. 

II. AANBIEDINGEN 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door TRACKSTORE desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 dagen. 

III. OVEREENKOMSTEN 

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat TRACKSTORE de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van TRACKSTORE en deze algemene voorwaarden. 

IV. PRIJZEN 

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die TRACKSTORE in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, af locatie Sint-Katelijne-Waver, exclusief BTW evenals andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, transport en tarieven. 

2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is TRACKSTORE gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen. 

3. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van onze desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 

V. BETALING 

1. Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de afhaling en/of aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Indien facturen niet contant worden betaald overeenkomstig artikel V. lid 1, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend. 

3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is TRACKSTORE alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 

4. Alle door TRACKSTORE gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders. 

6. In geval van te late betaling komt een voor TRACKSTORE nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt. 

VI. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO 

1. De in de aanbieding en/of verkoopovereenkomst genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is TRACKSTORE dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Onder leveringstermijn wordt mede verstaan reparatietermijn. 

2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: 

-er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere omstandigheid die de uitvoering tijdelijk verhinderend, ongeacht of dit TRACKSTORE kan worden toegerekend; 

-opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens TRACKSTORE tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; 

-opdrachtgever TRACKSTORE niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen. 

3. Levering in België geschiedt af locatie te Sint-Katelijne-Waver, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de zending kosteloos geschiedt. 

4. Indien TRACKSTORE op verzoek van opdrachtgever voor verzending van de zaken zorgdraagt of indien de overeengekomen incoterms deze zorg op TRACKSTORE legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door TRACKSTORE slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening. 

5. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij TRACKSTORE ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld. 

Indien opdrachtgever de zaken niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico of door TRACKSTORE verkocht. TRACKSTORE is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen. 

6. Levering buiten België geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 2000, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC), Edition 2000, is overeengekomen. 

7. Deelleveringen zijn toegestaan. 

VII. GARANTIE / BETWISTINGEN 

1. De door TRACKSTORE geleverde zaken voldoen aan de specificaties zoals beschreven op het verkoopfactuur/proforma. Er wordt algemeen geen garantie verleend, tenzij anders aangegeven. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden. 

2. Op straffe van verval van zijn recht tot betwisten, dient opdrachtgever klachten ter zake van de hoogte van het factuurbedrag of zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken binnen 5 dagen na ontvangst respectievelijk aflevering schriftelijk aan TRACKSTORE te melden samen met nauwkeurige omschrijving van de klacht/betwisting. Voor alle overige betwistingen geldt een termijn van 14 dagen nadat de manco's bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan TRACKSTORE ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek. 

3. Betwistingen zijn niet mogelijk indien: 

-De zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van TRACKSTORE op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door opdrachtgever of een derde zijn gerepareerd; 

-De schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van TRACKSTORE; 

-Het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen of die accessoires zijn; 

-Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens TRACKSTORE (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. 

4. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel een bepaald element betwist en zijn klacht door TRACKSTORE gegrond wordt bevonden, zal TRACKSTORE te harer keuze, de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren dan wel een prijsreductie verlenen. 

5. Het in behandeling nemen van een betwisting schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een betwisting aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen. 

VIII. KEURING 

1. Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door TRACKSTORE vastgesteld. 

IX. NIET-NAKOMING / ONTBINDING / OPSCHORTING 

1. TRACKSTORE is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 

-opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; 

-opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; 

-faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd; 

-het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd; 

In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat TRACKSTORE tot schadevergoeding of garantie gehouden is. 

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van TRACKSTORE passende zekerheid heeft gesteld. 

3. Indien opdrachtgever gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname is TRACKSTORE zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan TRACKSTORE vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is. 

X. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door TRACKSTORE aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten. 

2. TRACKSTORE is in de in artikel IX genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever machtigt TRACKSTORE voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. 

3. Opdrachtgever is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van TRACKSTORE te leveren. Hij is eveneens verplicht TRACKSTORE op eerste verzoek pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan TRACKSTORE om dit pandrecht tot stand te brengen. 

XI. RETENTIERECHT 

1. TRACKSTORE heeft het recht om levering van bepaalde machines en/of goederen in te houden (die bij ons staan ter herstelling / nazicht / klaargemaakt voor verkoop of transport) totdat alle openstaande bedragen betaald zijn. Ook als deze machines of goederen niet de eigendom van TRACKSTORE zijn. 

XII. INRUIL 

1. Indien opdrachtgever een ingeruild motorvoertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van het door hem bestelde motorvoertuig, zijn alle kosten m.b.t. het eerstgenoemde motorvoertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening. 

XIII. AANSPRAKELIJKHEID 

1. TRACKSTORE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/betwistingen zoals omschreven in artikel VII geldt als enige en algehele schadevergoeding. 

Elke andere vordering tot schadevergoeding ook die terzake bedrijfsschade (stilstand schade, derving van inkomsten en andere indirecte schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TRACKSTORE of leidinggevende ondergeschikten. 

2. TRACKSTORE is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 

3. TRACKSTORE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen. 

4. TRACKSTORE is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van derden die zich op haar terrein bevinden. 

XIV. OVERMACHT 

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van TRACKSTORE, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van TRACKSTORE kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door TRACKSTORE ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc. 

XV. PARTIËLE NIETIGHEID 

1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 

XVI. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 

1. De vestigingsplaats van TRACKSTORE is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens TRACKSTORE moet voldoen. 

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van TRACKSTORE is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en TRACKSTORE gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Mechelen. 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoon) worden door Trackstore BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@trackstore.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Trackstore met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Trackstore kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Trackstore is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Trackstore is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Trackstore. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Trackstore. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

IN DE KIJKER

Neuson 1001 (7124)

Machine bekijken